Novela ZZVZ účinná od 1. 1. 2021

Na začátku prosince byla podepsána prezidentem novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), kterou se doplňuje ustanovení § 6 o odst. 4 a týká se rozšíření zásad o zásadu odpovědného veřejného zadávání. Účinnost novely je od 1. 1. 2021.

Jak zásada ovlivní zadavatele?

Pro zadavatele to znamená, že se zavádí povinnost využívat a dodržovat výše uvedenou zásadu při zadávání všech veřejných zakázek. Před vyhlášením poptávkového nebo zadávacího řízení musí zadavatel využít sociální, environmentální nebo inovační aspekty.

Změna pro zadavatele spočívá především v nastavení:

  • hodnotících kritérií,
  • kvalifikace,
  • dokladů,
  • smluvních podmínek.

Centrální nákup Plzeňského kraje již absolvoval několik školení na téma „odpovědného veřejného zadávání“ a je schopen organizacím Plzeňského kraje poskytnout metodickou pomoc.

Na našem webu jsme vytvořili sekci „Odpovědné veřejné zadávání“, kde budeme zveřejňovat přínosné informace o tomto institutu pro zadavatele, aby bylo jejich zadávání veřejných zakázek strategické a odpovědné.

Odkazy, kde naleznete další informace:

http://institut.sovz.cz/

http://sovz.cz/

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“
§ 6 odst. 4 ZZVZ