Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce zadávané metodou Design and Build

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) zorganizoval dne 10. 8. 2020 první předběžnou tržní konzultaci v Plzeňském kraji („PTK“) ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel.

CNPK si vybral pro vzájemnou spolupráci při přípravě zadávacího řízení renomovanou advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která má dlouholeté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek a také se specializuje na zadávání veřejných zakázek metodou Design & Build. Úspěšně využívá institut předběžné tržní konzultace, která přináší nejlepší možné řešení.

Zmíněné PTK se zúčastnilo celkem pět velkých předních stavebních firem, mezi které patří Metrostav, a.s., EUROVIA a.s., SWITELSKY stavební s.r.o., SMP CZ a.s. a OHL ŽS, a.s.

Celkově můžeme hodnotit PTK jako velmi úspěšnou a nyní budeme čekat na vyplněný dotazník od potencionálních dodavatelů. V této chvíli mohu říci, že jsme spokojeni s výsledkem a také se všemi vytěženými informacemi od účastníků PTK, které nám velmi pomohou při nastavení zadávacích podmínek v zadávacím řízení, dodává ředitelka Centrálního nákupu Mgr. Bc. Jana Dubcová.

Metoda Design & Build přináší pro zadavatele mnoho výhod, a to zejména přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění a celkovou kvalitu provedení stavby částečně nebo zcela na zhotovitele. Při realizaci projektů DB jsou zvýšená rizika přenesena na zhotovitele.

Oceňuji přínos předběžné tržní konzultace a využití metody Design & Build v této stavební zakázce, dodává náměstkyně vykonávající funkci hejtmana JUDr. Marcela Krejsová.

Hlavním cílem této konzultace bylo informovat potencionální dodavatele o záměrech zadavatele realizovat novostavbu atletického tunelu. Informovat o veškerých doposud známých předpokládaných zadávacích podmínkách a požadavcích na realizaci projektu a dostupných podkladových materiálech na realizaci projektu.

Dalším cílem bylo připravit zadávací podmínky pro realizaci novostavby atletického tunelu se zázemím. Diskutovat vybrané zadávací podmínky, aby umožnily soutěž mezi dostatečně širokým spektrem dodavatelů způsobilých a schopných předmět řádně a včas realizovat.

Na základě získaných informací od potencionálních dodavatelů dojde k vymezení zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Při využití institutu PTK musí být dodržovány zákonné zásady, a to transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace.