Shrnutí veřejných zakázek za rok 2019

V loňském roce se Centrální nákup Plzeňského kraje (dále jen CNPK) podílel na administraci celkem 232 zadávacích a poptávkových řízení, ve kterých uspořil více než 873 mil. Kč bez DPH. Z velké části se veřejné zakázky týkaly stavebních prací, ale nelze opomíjet ani veřejné zakázky na dodávky a služby, kterých bylo v uplynulém roce také mnoho. V neposlední řadě bylo realizováno několik centralizovaných zakázek.

Tyto zakázky byly především z oblasti zdravotnictví, dopravy a stavebnictví. Nemalá část veřejných zakázek byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP).

Za uplynulý rok bylo dokončeno několik významných veřejných zakázek, které se týkaly vlakové a autobusové dopravy v Plzeňském kraji.

Nabídkové řízení pod názvem Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020 – 2035“ bylo dokončeno v únoru 2019. Plzeňský kraj jako zadavatel uzavřel smlouvu s dopravcem České dráhy, a.s. a předpokládaná hodnota byla stanovena na 4 mld. Kč bez DPH za 15 let plnění.

Co se týče veřejných zakázek na zajištění autobusové dopravy, Plzeňský kraj realizoval v roce 2019 dvě veřejné zakázky pod názvy „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)“ a „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)“. V obou případech byl vybrán dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., se kterým byla uzavřena smlouva v průběhu března 2019. CNPK působil v této veřejné zakázce jako konzultant.

Dále bylo administrováno mnoho veřejných zakázek pro nemocnice Plzeňského kraje. CNPK zajistil administraci celého projektu s názvem „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.“, který byl financován z IROP v celkové hodnotě 160 mld. Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla rozdělena do 76 částí. Takto rozsáhlé zadávací řízení je velmi výjimečné a neobvyklé. V rámci veřejné zakázky byly dodány desítky přístrojů do každé nemocnice.

V rámci stejného projektu IROP bylo prostřednictvím veřejné zakázky „Modernizace a rozvoj elektronizace v Rokycanské nemocnici, a.s. zajištěno vybavení Rokycanské nemocnice novým informačním systémem.

Kromě výše uvedených veřejných zakázek CNPK administroval centralizované veřejné zakázky pro Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., například „Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje“, jehož předmětem jsou průběžné dodávky různých typů a druhů obvazovaného materiálu pro potřeby jednotlivých nemocnic. Dále pak „Poskytování auditorských služeb pro skupinu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.“ nebo „Parenterální výživa“.

V průběhu roku 2019 jsme připravili centralizované veřejné zakázky Mobilní a Pevnou telefonii Plzeňského kraje 2020 – 2022“, a také probíhala náročná příprava na veřejnou zakázku „Dodávky elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj a období 2021 – 2022“.

Na základě realizovaných veřejných zakázek „Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – stavba a Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – volné prvky byly v roce 2019 zahájeny stavební a restaurátorské práce vč. vybavení mobiliářem objektu, v němž se nachází byt Oskara Semlera, realizovaný v letech 1933–1934. Adolf Loos patrně stanovil prostorový koncept bytu. Další práci včetně detailního řešení převzal Heinrich Kulka, dřívejší Loosův žák, kreslič a pak spolupracovník. Byt představuje mimořádné významnou kulturní památku, která je nedílnou součástí architektonického dědictví.

Mezi další významné stavební zakázky patří „Rekonstrukce objektu depozitáře v Kašperských Horách, ulice Bohdana Týbla 18“, kde se provádí celková rekonstrukce objektu depozitáře a vybudování specializovaného depozitáře pro zoologické, botanické, mineralogické a geologické sbírky. Objekt se nachází v památkové zóně a hlavním záměrem je vytvoření detašovaného pracoviště Muzea Šumavy v Kašperských Horách a přestěhování exponátů do nového depozitáře.