Zakázky přispívající k rozvoji našeho kraje

Centrální nákup, příspěvková organizace, zajišťovala v roce 2018 administraci významných stavebních zakázek, které přispívají k rozvoji našeho kraje, zejména v oblasti vzdělávání. 

Takovou stavbou je například výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku středního odborného učiliště stavebního.

Projekt byl spolufinancován z prostředků IROP.

Předpokládaná hodnota bez DPH stanovená na základě zpracované projektové dokumentace činila 35 555 000 Kč. Vybraný dodavatel pak dílo realizoval za necelých 30 500 000 Kč bez DPH, čímž bylo dosaženo významné úspory. V současné době, kdy je kapacita stavebních firem doslova přeplněna, se úspor na stavebních zakázkách dosahuje velmi těžko a velmi zřídka. Stavba byla dokončena v závěru roku 2018.

Další významnou veřejnou zakázkou na stavební úpravy školského zařízení, kde Centrální nákup svojí kvalitní prací provedl administraci zakázky, jejíž výsledkem byl úspěšný výběr dodavatele na  rekonstrukci prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu v Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. 

Staveními úpravami došlo ke zpřístupnění 4. NP, provedení půdní vestavby s novými výukovými prostory a současně byl přístavbou výtahu zajištěn bezbariérový přístup do celého objektu. I tato stavba byla realizována za finanční podpory IROP. Na této akci, jejíž předpokládaná hodnota činila 12 milionů korun, bylo ušetřeno více než 600 000 Kč (v hodnotách bez DPH). Realizace této zakázky byla již také kompletně dokončena.

Do oblasti kultury a kulturního vzdělávání pak patří administrace několika souvisejících zakázek Revitalizace národní kulturní památky - Vodní hamr Dobřív, kde byly nejprve vysoutěženy stavební úpravy a stavba vstupního objektu a následně pak proběhla veřejná zakázka na služby týkající se oprav strojních a dřevěných zařízení hamru či doposud funkčních strojních zařízení (opravy dřevěných vodních kol, vantroků, stavítek, transmise, bucharů, vyhřívací pece, brusky atd.). Zde se jednalo o vysoce odborné práce vyžadující velkou odbornost a znalost hamernické techniky. Práce na realizaci této zakázky ještě stále probíhají. V současné době je dokončena přístavby sociálního zařízení, vodovod, kanalizace, přípojky elektrického proudu, připravuje se nové osvětlení, opravena jsou okna a stavidlo. Probíhá restaurování strojů - velké hamry jsou již nově osazeny, opraveny jsou vantroky a nové kamenné segmenty pro ložiska vodních kol, restauruje se dmychadlo.
Celková úspora oproti předpokládaným cenám na realizaci stavební části a oprav dřevěných a strojních zařízení činí bezmála půl milionu korun.

Mezi zakázky za rok 2018 s velkou úsporou patří: „Odstranění skládky pneumatik v Chodové Plané“ a „Dodávka a montáž elektronické protipožární signalizace v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze“. Tyto zakázky se podařilo vysoutěžit za méně než 50 % předpokládané hodnoty, navzdory tomu, že v loňském roce poptávka na stavební práce vysoce převyšovala kapacity dodavatelů, jak již bylo uvedeno.

Digitalizujeme, co se dá-Elektronický systém řídicí kontroly

Tento systém umožňuje elektronizaci procesů řídicí kontroly a jeho integraci do stávajícího IT prostředí.

Školení E-ZAK pro Krajský úřad Plzeňského kraje

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval školení na systém E-ZAK pro zaměstnance Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK)

Interní e-shop v prostředí centralizovaného zadávání

Na nedávné akci společnosti Proebiz: Praktik Arena-Nákup v době digitalizace, se našemu kolegovi dostalo příležitosti prezentovat odborný pohled na téma interního e-shopu