Návod na uplatnění odpovědného zadávání

Před zpracováním zadávacích podmínek by měl zadavatel posoudit plnění předmětu zakázky a zohlednit zakotvení zásad odpovědného veřejného zadávání (OVZ).

Odpovědnost za zohlednění vhodných aspektů odpovědného zadávání má vždy zadavatel, jelikož dokáže nejlépe posoudit výběr vhodných kritérií pro své potřeby.  Administrátor nezná místní poměry, nemůže ovlivnit vyčleněné finance. Proto zadavatel vždy vyplní pro administrátora Kontrolní list – checklist.

 Zadavatel má možnost zahrnout OVZ do Zadávací dokumentace a jejich příloh:

  1. Hodnotící kritéria – kritérium kvality, životní cyklus, binární metoda, pevná cena za kvalitu
  2. Požadavky na kvalifikaci
  3. Doklady – výrobní listy, certifikáty, ISO, ekoznačky
  4. Zvláštní požadavky zadavatele

Povinnost zadavatele kontrolovat uplatnění OVZ

  1. Kontrolovat, zda vybraný dodavatel závazek provádí
  2. Kontrolní a sankční mechanismus ve smlouvě
  3. Uplatňování sankcí ze smlouvy

Níže pro potřeby zadavatelů uvádíme příklady sociálního, environmentálního a inovačního kritéria, kterou mohou ve svých veřejných zakázkách uplatnit. Zároveň je vhodné zapracovat do smlouvy kontrolní mechanismus a navazující sankce za nesplnění nebo nedodržení některých kritérií OVZ.


SOCIÁLNÍ ASPEKTY

Zadavatel může např.:

  • zvýhodnit určité skupiny pracovníků – např.: absolventi, osoby na ÚP, příp. osoba ve věku nad 55 let
  • podpořit menší a lokální firmy
  • požadovat přehled poddodavatelského řetězce a zajištění včasných plateb poddodavatelům prostřednictvím transparentního účtu.
  • po dodavatelích požadovat prohlášení v nabídce, že během realizace zakázky budou dodržovat úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • Dodavatel se zaváže k provedení exkurze pro studenty technického oboru (buď požadavek pro všechny nebo jako dílčí kritérium formou dotazníku ano-ne).


ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

  • ochrana životního prostředí
  • udržitelnost

Zadavatel může např.:

  • požadovat certifikáty, ISO, doklady nebo ekoznačky, které potvrdí, že použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí např. určité normy EMAS, ISO, Ekologicky šetrný výrobek, Umweltzeichen, Modrý anděl, Severská labuť, Evropská květina, Fairtrade, FSC, Der grüne Punkt aj.).
  • hodnotit náklady životního cyklu - více bodů získá nabídka s nižšími náklady při zachování environmentálních požadavků
  • požadovat delší záruku
  • hodnotit dotazník, např. s váhou 20 %, ve kterém dodavatelé zodpoví dotazy ve vztahu k environmentálním aspektům. Pokud dodavatel dotazník nevyplní, nebo odpoví všude „ne“, obdrží v kritériu 0 bodů.


INOVACE

Zadavatel může např.:

  • Požadovat nové efektivní, kvalitní postupy a technologie
  • Požadovat implementaci nového produktu
  • Požadovat od dodavatelů nové a „zelené“ technologie
  • Např. Design and Build (DB), informační model budovy (BIM)


Zvolené kritérium zadavatel uplatní:

  1. buď formou požadavku, který všichni dodavatelé musí splnit
  2. dílčí hodnotící kritérium, kdy dodavatel obdrží vyšší počet bodů, jestliže nabídne řešení nad rámec minimálních požadavků (může být hodnoceno v dotazníku (žádná osoba 0 bodů, aspoň jedna osoba 3 body)

Zadavatel zohlední min. jeden aspekt ze všech nových zásad. Pokud zadavatel neuplatní některou ze zásad, musí tuto skutečnost řádně odůvodnit a odůvodnění mít k dispozici pro případnou kontrolu.